A L G E M E N E   V O O R W A A R D E N

van

OriginalFix / LijmKoning.nl

gevestigd te Nootdorp

 1. ALGEMEEN

1.1       Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden.

Afwijkende en/of aanvullende bedingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

1.2       Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten.

 1. AANBIEDINGEN

2.1       Alle gedane aanbiedingen blijven gedurende een door ons aan te geven termijn geldig. Bij gebreke van een dergelijke termijn zijn onze aanbiedingen vrijblijvend.

2.2       Aan de bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.3       Het door ons toezenden van aanbiedingen en/of documentatie geschiedt vrijblijvend. Acceptatie van een aanbieding geldt als opdracht aan ons.

2.4       Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren of alleen te leveren voorafgaand aan betaling.

 1. OVEREENKOMST

3.1       Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand nadat wij een opdracht schrifte­lijk hebben bevestigd. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.2       Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzi­gingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door ons personeel of namens ons gedaan door onze verkopers, agenten, vertegenwoordigers of andere tussenpersonen, binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

3.3       Voor werkzaamheden of leveringen waarvoor naar hun aard en omvang geen offerte c.q. opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur tevens als opdrachtbevestiging beschouwd, welke ook geacht wordt de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

3.4       Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

3.5       Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betalingsverplichtingen als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

3.6       Wij zijn bevoegd om – indien wij dit noodzakelijk danwel wenselijk achten – voor een juiste uitvoering van de overeenkomst andere in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend conform de verstrekte prijsopgaven. Zo mogelijk en/of zo nodig zullen wij hieromtrent met de wederpartij overleg plegen.

3.7       Eventuele Algemene Voorwaarden van de wederpartij (verkoop- en/of inkoopvoorwaarden) hebben uitdrukkelijk geen geldigheid tenzij de toepasselijkheid door ons schriftelijk is bevestigd.

 1. PRIJZEN

4.1       Tenzij anders vermeld geschieden alle prijsopgaven onder voorbehoud van prijswijziging.

4.2       Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

  • gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van inkoopprijzen, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies en andere kosten;
  • gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;
  • exclusief B.T.W., in- en uitvoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten;
  • exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering;
  • vermeld in Nederlandse valuta.

4.3       In geval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften.

 1. LEVERING EN LEVERTIJD

5.1       Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af magazijn. Franco levering geschiedt alleen indien en voorzover dit door ons, op de factuur of anderszins, wordt aangegeven.

5.2       De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, danwel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken ter beschikking van de wederpartij staan.

5.3       Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan de wederpartij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Reclames dienaangaande worden dan niet meer in behandeling genomen.

5.4       Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. De wederpartij is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 11 van deze voorwaarden.

5.5       De opgegeven levertijden mogen niet worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeen­gekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij derhalve schriftelijk ingebreke te worden gesteld.

5.6       Overschrijding van de levertijd verplicht ons niet tot enige vergoeding. De wederpartij heeft bij beperkte (niet excessieve) levertijdoverschrijding niet zonder meer het recht de overeenkomst te annuleren c.q. afname te weigeren. Bij excessieve overschrijding (meer dan 6 weken) van de oorspronkelijke levertijd heeft de wederpartij een annuleringsrecht, tenzij deze overschrijding wordt veroorzaakt door overmacht.

5.7       Wanneer de bestelde of gekochte zaken na het verstrijken van de leveringstermijn door de wederpartij niet zijn afgenomen, worden deze voor zijn rekening en risico en te zijner beschikking opgeslagen.

Na een periode van vier weken zijn wij vervolgens gerechtigd tot (onderhandse) verkoop van deze zaken. De eventuele minderopbrengst en de kosten daarvan komen voor rekening van de wederpartij, onverminderd onze overige rechten.

 1. TRANSPORT RISICO

6.1       De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

6.2       Het transport van de zaken geschiedt in beginsel steeds voor rekening en risico van de wederpartij, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op vrachtbrieven, vervoeradressen en dergelijke de clausule voorkomt dat alle vervoersschaden voor rekening en risico van de afzender zijn.

6.3       Bij franco-levering worden de transportkosten niet afzonderlijk doorberekend.

 1. OVERMACHT (niet toerekenbare tekortkoming)

7.1       Onder overmacht wordt te dezen verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de wederpartij niet meer van ons kan worden verlangd.

Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen:

werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij ons c.q. bij onze leveranciers, alsmede toerekenbaar tekortschieten door onze leveranciers, waardoor wij onze verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kunnen nakomen.

7.2       Indien overmacht zich voordoet zijn wij gerechtigd om de uitvoering der overeenkomst op te schorten, danwel de overeenkomst definitief te ontbinden. Met de wederpartij zal hiertoe overleg gepleegd worden.

7.3       Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

7.4       Wij hebben het recht ons ook op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt nadat onze prestatie geleverd had moeten zijn.

 1. AANSPRAKELIJKHEID

8.1.      Behoudens dwingend wettelijk voorschrift zijn wij niet aansprakelijk voor schade (zowel directe als indirecte inbegrepen bedrijfsschade) veroorzaakt door of in verband met door ons geleverde produkten en zijn wij evenmin gehouden tot schadevergoeding, van welke aard dan ook.

8.2       Uitgesloten is iedere aansprakelijkheid voor schade, die (mede) is ontstaan of veroorzaakt door gebruik, dat niet strikt is geschied overeenkomstig onze gebruiksaanwijzingen en instructies of niet voor het doel waarvoor het produkt uitdrukkelijk door ons geschikt is verklaard.

8.3       Schade, waarvoor wij aansprakelijk kunnen worden gesteld, is beperkt tot schade ten gevolge van beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van de wederpartij, met inbegrip van het verontreinigd of vuil worden daarvan, alsmede schade tengevolge van letsel of benadeling van de gezondheid van personen.

8.4       Iedere aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk uitgesloten voor schade door of aan produkten, die geëxporteerd zijn naar de Verenigde Staten van Amerika en Canada.

8.5       De aansprakelijkheid, zoals vermeld, is in ieder geval, behoudens dwingend wettelijk voorschrift, beperkt tot:

–           het maximaal verzekerde bedrag indien en voorzover onze bedrijfsaansprakelijkheidsassuradeur de schade dekt;

–           de nettowaarde van de geleverde zaken indien en voorzo­ver onze bedrijfsaansprakelijkheidsassuradeur terzake van de schade geen dekking verleent.

8.6  Gebruik producten:

Raadpleeg vóór het gebruik het veiligheidsinformatieblad of productinformatieblad. Deze kunt u downloaden via www.lijmkoning.nl of aanvragen via info@lijmkoning.nl

Alles werd in het werk gesteld om de informatie, met inbegrip van de afbeeldingen, betrouwbaar te maken. Het is evenwel aan de gebruiker om zelf de geschiktheid van elk product voor hun toepassing te beoordelen. OriginalFix / Lijmkoning biedt geen garantie voor de juistheid en volledigheid van de informatie en wijst elke aansprakelijkheid met betrekking tot het gebruik ervan af. De verplichtingen van Originalfix  / Lijmkoning worden uiteengezet in deze algemene verkoopvoorwaarden van toepassing op dit product, welke op verzoek kosteloos aan u worden toegezonden en welke u kunt downloaden op www.lijmkoning.nl. OriginalFix / Lijmkoning kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor incidentele, indirecte of gevolgschade voorvloeiend uit de verkoop, de doorverkoop, het gebruik van het product.

Bij twijfel over de toepassing altijd eerst zelf een test uitzetten!

 1. RECLAMES

9.1       Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks – binnen acht dagen na levering van de betreffende artikelen schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

Voor reclames met betrekking tot verborgen gebreken geldt een termijn van acht dagen na constatering, terwijl dergelijke reclames uiterlijk tot 1 maand na aflevering kunnen worden ingediend.

9.2       Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen acht dagen na de verzenddatum der facturen.

9.3       Na het verstrijken van deze termijn(en) wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

9.4       Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht de ondeugdelijke zaken te vervangen zonder dat de wederpartij daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

9.5       Het indienen van een reclame ontslaat de wederpartij nimmer van zijn betalingsverplichtingen ten opzichte van ons.

9.6       Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming onder de ons te bepalen voorwaarden.

 1. EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1     De door ons geleverde en zich nog bij/onder de wederpartij bevindende zaken, blijven tot op het moment van volledige betaling van onze vordering(en) terzake, inclusief kosten en rente, onze eigendom, kosten en rente daaronder begrepen.

10.2     In geval ons eigendomsrecht verloren gaat door be-/verwerking, natrekking, zaakvorming of op andere wijze, dan vestigt de wederpartij ten behoeve van ons op deze zaken een bezitloos pandrecht tot zekerheid voor de nog openstaande vorderingen.

10.3     De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch op deze zaken mag geen pandrecht of ander zekerheidsrecht ten behoeve van derden worden gevestigd.

10.4     Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken, op basis van het in dit artikel bepaalde, bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij zijn verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van  1.000,- euro per dag waarop hij hiermede ingebreke is.

 1. BETALING EN VERZUIM

11.1     Betaling dient netto-contant bij aflevering te geschieden, zonder enige korting of verrekening, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum.

Bij betaling binnen 8 dagen na factuurdatum kan de door ons vermelde betalingskorting worden afgetrokken.

De op onze bank/giro-afschriften aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

11.2     Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem eventueel verschuldigde rente, alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en wordt daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.

11.3     In geval de wederpartij:

 1. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
 2. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
 3. enige uit de wet, bestaande overeenkomst of deze voorwaarden voortvloeiende en op hem rustende verplichting niet nakomt;
 4. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
 5. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;

hebben wij het recht, hetzij de overeenkomst door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verrichte werkzaamheden en/of leveringen terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is, in zijn geheel op te eisen en het geleverde maar het (nog) niet betaalde, als onze eigendom terug te vorderen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interessen.

11.4     Indien betaling niet binnen de artikel 11 lid 1 vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1,5% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

11.5     Alle te maken buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De buitengerech­telijke kosten worden vastgesteld conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met dien verstande dat een minimumbedrag ad 150,- euro (exclusief B.T.W.) in rekening zal worden gebracht.

 1. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

12.1     Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederland Recht van toepassing.

12.2     Voor de uitleg van internationale handelstermen gelden de Incoterms, zoals vastgesteld door de Internationale Kamer van Koophandel te Parijs. De Nederlandse tekst van deze voorwaarden is authentiek en verbindend tussen partijen.

12.3     Alle geschillen voortvloeiende uit, of verband houdende met, een overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter te Roermond, tenzij wij er de voorkeur aan geven het geschil voor te leggen aan de wettelijk bevoegde rechter.